2020

MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding

Qingqiu Huang, Yu Xiong, Anyi Rao, Jiaze Wang, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Placepedia: Comprehensive Place Understanding with Multi-Faceted Annotations

Huaiyi Huang, Yuqi Zhang, Qingqiu Huang, Zhengkui Guo, Ziwei Liu, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Motion Guided 3D Pose Estimation from Video

Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Learn to Propagate Reliably on Noisy Affinity Graphs

Lei Yang, Qingqiu Huang, Huaiyi Huang, Linning Xu, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Caption-Supervised Face Recognition: Training a State-of-the-Art Face Model without Manual Annotation

Qingqiu Huang, Lei Yang, Huaiyi Huang, Tong Wu, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets

Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Online Multi-modal Person Search in Videos

Jiangyue Xia, Anyi Rao, Qingqiu Huang, Linning Xu, Jiangtao Wen, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

A Unified Framework for Shot Type Classification Based on Subject Centric Lens

Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Omni-sourced Webly-supervised Video Recognition

Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds

Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tai Wang, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Sep-Stereo: Visual-Guided Stereophonic Audio Generation by Associating Source Separation

Hang Zhou, Xudong Xu, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Ziwei Liu European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation

Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo European Conference on Computer Vision (ECCV) [Oral], 2020.

FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Action Understanding

Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2020.

Self-Supervised Scene De-occlusion

Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2020.

Open Compound Domain Adaptation

Ziwei Liu, Zhongqi Miao, Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Dahua Lin, Stella Yu, Boqing Gong IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2020.

Intra- and Inter-Action Understanding via Temporal Action Parsing

Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

Prime Sample Attention in Object Detection

Yuhang Cao, Kai Chen, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

Learning to Cluster Faces via Confidence and Connectivity Estimation

Lei Yang, Dapeng Chen, Xiaohang Zhan, Rui Zhao, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

A Local-to-Global Approach to Multi-modal Movie Scene Segmentation

Anyi Rao, Linning Xu, Yu Xiong, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

When NAS Meets Robustness: In Search of Robust Architectures against Adversarial Attacks

Minghao Guo, Yuzhe Yang, Rui Xu, Ziwei Liu, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

DSNAS: Direct Neural Architecture Search without Parameter Retraining

Shoukang Hu, Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

Parallel Multi-Environment Shaping Algorithm for Complex Multi-step Tracks

Cong Ma, Zhizhong Li, Dahua Lin, Jiangshe Zhang Accepted by Neural Computing, 2020.

Real or Not Real, that is the Question

Yuanbo Xiangli*, Yubin Deng*, Bo Dai*, Chen Change Loy, Dahua Lin International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

Fastened CROWN: Tightened Neural Network Robustness Certificates

Zhaoyang Lyu, Ching-Yun Ko, Zhifeng Kong, Ngai Wong, Dahua Lin, Luca Daniel AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020.
2019

Temporal Action Detection with Structured Segment Networks

Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Limin Wang, Zhirong Wu, Xiaoou Tang, Dahua Lin International Journal of Computer Vision (IJCV), 2019.

Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos

Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc Van Gool IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2019.

Policy Continuation with Hindsight Inverse Dynamics

Hao Sun, Zhizhong Li, Xiaotong Liu, Bolei Zhou, Dahua Lin Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019.

Policy Continuation and Policy Evolution with Hindsight Inverse Dynamics

Hao Sun, Bo Dai, Zhizhong Li, Xiaotong Liu, Rui Xu, Dahua Lin, Bolei Zhou NeurIPS Workshop on Optimization Foundation for Reinforcement Learning, 2019.

Learning with Identity and Uniqueness through Social Constraint

Hao Sun, Jiankai Sun, Zhenghao Peng, Dahua Lin, Bolei Zhou Deep Reinforcement Learning Workshop, 2019.

CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures

Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin International Conference on Computer Vision (ICCV) [Oral], 2019.

A Graph-based Framework to Bridge Movies and Synopses

Yu Xiong, Qingqiu Huang, Lingfeng Guo, Hang Zhou, Bolei Zhou, Dahua Lin International Conference on Computer Vision (ICCV) [Oral], 2019.

Convolutional Sequence Generation for Skeleton-Based Action Synthesis

Sijie Yan, Zhizhong Li, Yuanjun Xiong, Huahan Yan, Dahua Lin International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.

Recursive Visual Sound Separation Using Minus-Plus Net

Xudong Xu, Bo Dai, Dahua Lin International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.

Online Hyper-parameter Learning for Auto-Augmentation Strategy

Chen Lin, Minghao Guo, Chuming Li, Xin Yuan, Wei Wu, Junjie Yan, Dahua Lin, Wanli Ouyang International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin arXiv 1906.07155, 2019.

POPQORN: Quantifying Robustness of Recurrent Neural Networks

Ching-Yun Ko, Zhaoyang Lyu, Tsui-Wei Weng, Luca Daniel, Ngai Wong, Dahua Lin International Conference on Machine Learning (ICML), 2019.

Learning to Cluster Faces on an Affinity Graph

Lei Yang, Xiaohang Zhan, Dapeng Chen, Junjie Yan, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2019.

Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation

Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

Region Proposal by Guided Anchoring

Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

Learning a Unified Classifier Incrementally via Rebalancing

Saihui Hou, Xinyu Pan, Zilei Wang, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

Adapting Object Detectors via Selective Cross-Domain Alignment

Xinge Zhu, Jiangmiao Pang, Ceyuan Yang, Jianping Shi, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

Self-Supervised Learning via Conditional Motion Propagation

Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

Libra R-CNN: Balanced Learning for Object Detection

Jiangmiao Pang, Kai Chen, Jianping Shi, Huajun Feng, Wanli Ouyang, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

IRLAS: Inverse Reinforcement Learning for Architecture Search

Minghao Guo, Zhao Zhong, Wei Wu, Dahua Lin, Junjie Yan IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.
2018

A Neural Compositional Paradigm for Image Captioning

Bo Dai, Sanja Fidler, Dahua Lin Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018.

Trajectory Convolution for Action Recognition

Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Dahua Lin Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018.

Generative Adversarial Frontal View to Bird View Synthesis

Xinge Zhu, Zhichao Yin, Jianping Shi, Hongsheng Li, Dahua Lin International Conference on 3D Vision (3DV), 2018.

Pose Guided Human Video Generation

Ceyuan Yang, Zhe Wang, Xinge Zhu, Chen Huang, Jianping Shi, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Penalizing Top Performers: Conservative Loss for Semantic Segmentation Adaptation

Xinge Zhu, Hui Zhou, Ceyuan Yang, Jianping Shi, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Move Forward and Tell: A Progressive Generator of Video Descriptions

Yilei Xiong, Bo Dai, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Rethinking the Form of Latent States in Image Captioning

Bo Dai, Deming Ye, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Consensus-Driven Propagation in Massive Unlabeled Data for Face Recognition

Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Junjie Yan, Dahua Lin, Chen Change Loy European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Progressive Lifelong Learning by Distillation and Retrospection

Saihui Hou, Xinyu Pan, Chen Change Loy, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Person Search in Videos with One Portrait Through Visual and Temporal Links

Qingqiu Huang, Wentao Liu, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing

Hengshuang Zhao, Yi Zhang, Shu Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin, Jiaya Jia European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Find and Focus: Retrieve and Localize Video Events with Natural Language Queries

Dian Shao*, Yu Xiong*, Yue Zhao, Qingqiu Huang, Yu Qiao, Dahua Lin European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Unifying Identification and Context Learning for Person Recognition

Qingqiu Huang, Yu Xiong, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Unsupervised Feature Learning via Non-Parametric Instance Discrimination

Zhirong Wu, Yuanjun Xiong, Stella X. Yu, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice

Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Recognize Actions by Disentangling Components of Dynamics

Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Low-Latency Video Semantic Segmentation

Yule Li, Jianping Shi, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Learning Globally Optimized Object Detector via Policy Gradient

Yongming Rao, Dahua Lin, Jiwen Lu, Jie Zhou IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Probabilistic Ensemble of Collaborative Filters

Zhiyu Min, Dahua Lin AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018.

Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection

Xingcheng Zhang, Lei Yang, Junjie Yan, Dahua Lin AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) [Oral], 2018.

Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition

Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018.
2017

Contrastive Learning for Image Captioning

Bo Dai, Dahua Lin Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2017.

Peephole: Predicting Network Performance before Training

Boyang Deng, Junjie Yan, Dahua Lin arXiv 1712.03351, 2017.

Towards Diverse and Natural Image Descriptions via a Conditional GAN

Bo Dai, Sanja Fidler, Raquel Urtasun, Dahua Lin International Conference on Computer Vision (ICCV) [Oral], 2017.

Temporal Action Detection with Structured Segment Networks

Yuanjun Xiong, Yue Zhao, Zhirong Wu, Xiaoou Tang, Dahua Lin International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.

Be Your Own Prada: Fashion Synthesis with Structural Coherence

Shizhan Zhu, Chen Change Loy, Dahua Lin, Raquel Urtasan, Sanja Fidler International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.

Integrating Specialized Classifiers Based on Continuous Time Markov Chain

Zhizhong Li, Dahua Lin International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017.

Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data

Ruohui Huang, Dahua Lin International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017.

Detecting Visual Relationships with Deep Relational Networks

Bo Dai, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2017.

PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks

Xingcheng Zhang, Zhizhong Li, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

Discover and Learn New Objects from Documentaries

Kai Chen, Hang Song, Chen Change Loy, Dahua Lin IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

UntrimmedNets for Weakly Supervised Action Recognition and Detection

Limin Wang, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, Luc Van Gool IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.
2016

Deep Markov Random Field for Image Modeling

Zhirong Wu, Dahua Lin, Xiaoou Tang European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016.

Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition

Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc Van Gool European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016.

CUHK and ETHZ and SIAT Submission to ActivityNet Challenge 2016

Yuanjun Xiong, Limin Wang, Zhe Wang, Bowen Zhang, Hang Song, Wei Li, Dahua Lin, Yu Qiao, Luc Van Gool, Xiaoou Tang arXiv 1608.00797, 2016.

Joint Inference of Objects and Scenes with Efficient Learning of Text-Object-Scene Relations

Botao Wang, Dahua Lin, Hongkai Xiong, Yuan F Zheng IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2016.
2015

Adjustable Bounded Rectifiers: Towards Deep Binary Representations

Zhirong Wu, Dahua Lin, Xiaoou Tang arXiv 1511.06201, 2015.

Generating Multi-Sentence Lingual Descriptions of Indoor Scenes

Dahua Lin, Chen Kong, Sanja Fidler, Raquel Urtasun British Machine Vision Conference (BMVC) [Oral], 2015.

Recognize Complex Events from Static Images by Fusing Deep Channels

Yuanjun Xiong, Kai Zhu, Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015.
2014

Mining Text Snippets for Images on the Web

Anitha Kannan, Simon Baker, Krishnan Ramnath, Juliet Fiss, Dahua Lin, Lucy Vanderwende, Rizwan Ansary, Ashish Kapoor, Qifa Ke, Matt Uyttendaele, Xin-Jing Wang, Lei Zhang ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2014.

Visual Semantic Search: Retrieving Videos via Complex Textual Queries

Dahua Lin, Sanja Fidler, Chen Kong, Raquel Urtasun IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014.

What are you talking about? Text-to-Image Co-reference

Chen Kong, Dahua Lin, Mohit Bansal, Raquel Urtasun, Sanja Fidler IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014.
2013

Online Learning of Nonparametric Mixture Models via Sequential Variational Approximation

Dahua Lin Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS), 2013.

Holistic Scene Understanding for 3D Object Detection with RGBD Cameras

Dahua Lin, Sanja Fidler, Raquel Urtasun International Conference on Computer Vision (ICCV) [Oral], 2013.

Characterizing Layouts of Outdoor Scenes Using Spatial Topic Processes

Dahua Lin, Jianxiong Xiao International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013.

Hidden Factor Analysis for Age Invariant Face Recognition

Dihong Gong, Zhifeng Li, Dahua Lin, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013.

Molecular recognition using corona phase complexes made of synthetic polymers adsorbed on carbon nanotubes

Jingqing Zhang, Markita P Landry, Paul W Barone, Jong-Ho Kim, Shangchao Lin, Zachary W Ulissi, Dahua Lin, Bin Mu, Ardemis A Boghossian, Andrew J Hilmer, Alina Rwei, Allison C Hinckley, Sebastian Kruss, Mia A Shandell, Nitish Nair, Steven Blake, Fatih Sen, Selda Sen, Robert G Croy, Deyu Li, Kyungsuk Yum, Jin-Ho Ahn, Hong Jin, Daniel A Heller, John M Essigmann, Daniel Blankschtein, Michael S Strano Nature Nanotechnology, 2013.
2012

Coupling Nonparametric Mixtures via Latent Dirichlet Processes

Dahua Lin, John Fisher Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS), 2012.

Coupled Dirichlet Processes: Beyond HDP

Dahua Lin, John Fisher NIPS Workshop on Bayesian Nonparametric Models For Reliable Planning And Decision-Making Under Uncertainty, 2012.

Learning Deformations with Parallel Transport

Donglai Wei, Dahua Lin, John Fisher European Conference on Computer Vision (ECCV), 2012.

How to Make Face Recognition Work: The Power of Modeling Context

Ashish Kapoor, Dahua Lin, Simon Baker, Gang Hua, Amir Akbarzadeh Proceedings of workshops at the 26th AAAI Conference, 2012.

Manifold Guided Composite of Markov Random Fields for Image Modeling

Dahua Lin, John Fisher IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012.

Low Level Vision via Switchable Markov Random Fields

Dahua Lin, John Fisher IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012.

Efficient Sampling from Combinatorial Space via Bridging

Dahua Lin, John Fisher International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2012.
2010

Construction of Dependent Dirichlet Processes based on Poisson Processes

Dahua Lin, Eric Grimson, John Fisher Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS) [Oral, Best Student Paper], 2010.

Single Molecule Detection of Nitric Oxide Enabled by d(AT)15 DNA Adsorbed to Near Infrared Flurescent Single-Walled Carboon Nanotubes

Jingqing Zhang, Ardemis A. Boghossian, Paul W. Barone, Alina Rwei, Jong-Ho Kim, Dahua Lin, Daniel A. Heller, Andrew J. Hilmer, Nitish Nair, Nigel F. Reuel, Michael S. Strano Journal of American Chemistry Society, 2010.

Joint People, Event, and Location Recognition in Personal Photo Collections Using Cross-Domain Context

Dahua Lin, Ashish Kapoor, Gang Hua, Simon Baker European Conference on Computer Vision (ECCV), 2010.

Modeling and Estimating Persistent Motion with Geometric Flows

Dahua Lin, Eric Grimson, John Fisher IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010.
2009

Learning Visual Flows: A Lie Algebraic Approach

Dahua Lin, Eric Grimson, John Fisher IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.

Nonparametric Discriminant Analysis for Face Recognition

Zhifeng Li, Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2009.
2007

Quality-Driven Face Occlusion Detection and Recovery

Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007.

Discriminant Mutual Subspace Learning for Indoor and Outdoor Face Recognition

Zhifeng Li, Dahua Lin, Helen Meng, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007.
2006

Recognize High Resolution Faces: From Macrocosm to Microcosm

Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2006.

Pursuing Informative Projection on Grassmann Manifold

Dahua Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2006.

Conditional Infomax Learning: An Integrated Framework for Feature Extraction and Fusion

Dahua Lin, Xiaoou Tang European Conference on Computer Vision (ECCV) [Oral], 2006.

Inter-modality Face Recognition

Dahua Lin, Xiaoou Tang European Conference on Computer Vision (ECCV) [Oral], 2006.
2005

Coupled Space Learning for Image Style Transformation

Dahua Lin, Xiaoou Tang International Conference on Computer Vision (ICCV), 2005.

Hallucinating Faces: TensorPatch Super-Resolution and Coupled Residue Compensation

Wei Liu, Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral], 2005.

Nonparametric Subspace Analysis for Face Recognition

Zhifeng Li, Wei Liu, Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2005.

Feedback-based Dynamic Generalized LDA for Face Recognition

Dahua Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2005.

Comparative Study: Face Recognition on Unspecific Persons using Linear Subspace Methods

Dahua Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2005.

Layered Local Prediction Network with Dynamic Learning for Face Superresolution

Dahua Lin, Wei Liu, Xiaoou Tang IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2005.

Tensor-based Face Decomposition for Relighting

Dahua Lin, Yingqing Xu, Xiaoou Tang, Shuicheng Yan IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2005.

Face Hallucination Through Dual Associative Learning

Wei Liu, Dahua Lin, Xiaoou Tang IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2005.

Neighbor Combination and Transformation for Hallucinating Faces

Wei Liu, Dahua Lin, Xiaoou Tang International Conference on Multimedia and Expo, 2005.